1. Mengkaji dan menggubal dasar bagi mempertingkatkan taraf sosioekonomi serta kebajikan Veteran ATM.
  2. Menyediakan kertas cadangan untuk pertimbangan sama ada Jemaah Menteri, Lembaga Menteri atau pihak lain yang berkaitan.
  3. Menyelaras jawapan bagi soalan-soalan Parlimen berkaitan Jabatan dan hal ehwal Veteran ATM.
  4. Memantau aktiviti-aktiviti yang dijadualkan oleh Yayasan Veteran ATM.
  5. Menyelaras pengumpulan data dan maklumat berkaitan Veteran ATM.
  6. Menyelaras Program KIK Jabatan.
  7. Menyelaras Penyediaan Pelan Strategik dan laporan KPI Menteri Pertahanan.
  8. Sebagai pegawai perhubungan antara Jabatan dengan agensi-agensi lain sama ada dalam atau luar negara.