UNIT OPERASI

 1. Menyediakan dan menyelenggarkan infrastruktur rangkaian JHEV
 2. Menyenggara dan memastikan kebolehsediaan (availability) infarstruktur sistem e-mel, portal dan capaian internet berada dalam tahap optimum (24 jam x 7).
 3. Bertanggungjawab dalam menentukan availability sistem pengoperasian serta pangkalan data yang menjadi gudang maklumat JHEV sentiasa berintegriti, selamat dan dipercayai.
 4. Bertanggungjawab dalam melenggara dan memastikan peralatan ICT dapat beropersi untuk menyokong aplikasi teras JHEV.
 5. Pengukuhan dan pengauditan keselamatan ICT untuk menentukan infrastruktur ICT sentiasa selamat dan bebas ancaman dan Mendapat persijilan Information Security Management System (ISMS) pada tahun 2013.
 6. Menguruskan kelulusan teknikal dan perolehan untuk pembangunan, penyelenggaraan dan perkhidmatan bagi Infrastruktur ICT JHEV.
 7. Bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengurusan aset ICT JHEV.
 8. Bertanggungjawab dalam sokongan khidmat teknikal warga JHEV.
 9. Menyediakan perancang bajet tahunan untuk projek-projek Infrastruktur ICT (Rangkaian, Pusat Data, Peralatan ICT dan Talian Internet).
 10. Mengurus dan menjadi urusetia Jawatankuasa Teknikal Sebutharga JHEV.

UNIT APLIKASI

 1. Menguruskan pembangunan Sistem Aplikasi yang merangkumi pembangunan, penyelenggaraan, penambahbaikan dan perluasan sistem bagi aplikasi berikut:

  1. Aplikasi pengurusan (generik) di JHEV
  2. Aplikasi yang berkaitan dengan operasi Pembayaran Pencen Veteran.
  3. Aplikasi yang berkaitan dengan operasi Pengurusan Kebajikan Veteran.
  4. Aplikasi yang berkaitan keperluan daripada Perubahan Dasar Kerajaan seperti Sumbangan Veteran Tidak Berpencen RM1,000.00.

 2. Membangun, menyelenggara dan membuat penambahbaikan laman web JHEV.
 3. Menguruskan kelulusan teknikal dan perolehan untuk pembangunan, penyelenggaraan dan perkhidmatan bagi Sistem Aplikasi dan perisian di JHEV.
 4. Menyediakan perancangan bajet tahunan untuk projek-projek sistem aplikasi.
 5. Mengurus dan menjadi urusetia Jawatankuasa Penyelarasan Pencen, Jawatankuasa Laman Web dan Jawatankuasa Kewangan Sebutharga JHEV.